Книги Українською Мовою » 💙 Класика » Маленький грішник, Коцюбинський 📚 - Українською

Читати книгу - "Маленький грішник, Коцюбинський"

72
0
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книжку українською мовою "Маленький грішник" автора Коцюбинський. Жанр книги: 💙 Класика. Наш веб сайт ReadUkrainianBooks.com дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС. Також маєте можливість завантажити книги на свій гаджет у форматі PDF, EPUB, FB2.
Електронна книга українською мовою «Маленький грішник, Коцюбинський» була написана автором - Коцюбинський, яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Є можливість скачати книгу у форматі PDF, EPUB, FB2 та читати книгу на Вашому гаджеті. Бібліотека сучасних українських письменників "ReadUkrainianBooks.com". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "💙 Класика".
Поділитися книгою "Маленький грішник, Коцюбинський" в соціальних мережах: 
Бібліотека сучасних українських авторів "ReadUkrainianBooks.com". Популярні книги українською!!!

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Добавити в закладку:

Добавити
1 2 3
Перейти на сторінку:

ІДмитрик, восьмилітній хлоп­чик, вис­ко­чив з душ­ної ни­зенької ха­ти, що по самі вікна влізла в зем­лю. Над­ворі бу­ло кра­ще, ніж у хаті. Со­неч­ко підби­ло­ся вже ви­со­ченько і пригріва­ло. Сніг так бли­щав, що Дмит­рик не міг на нього ди­ви­тись і кліпав очи­ма. Бу­ла відли­га, з стріх ка­па­ло, з горб­ка збіга­ли, мов вес­ною, стру­моч­ки та­лої во­ди, го­робці ве­се­ло цвірінька­ли, жидівські ко­зи ни­ка­ли по май­дані, чи не ли­ши­лось де на тор­го­виці хоч стеб­ла сіна від учо­рашнього яр­мар­ку. Се теп­ло, ся не­мов вес­ня­на дни­на се­ред зи­ми ва­би­ли Дмит­ри­ка, тяг­ли йо­го в да­лечінь, на во­лю, он в те місто, що здіймається до бла­кит­но­го не­ба шпи­час­ти­ми вер­шеч­ка­ми цер­ков, зе­ле­ни­ми та чер­во­ни­ми да­ха­ми на кам'яни­цях. Але ма­ти йо­го, Яри­на, ви­хо­дя­чи з відра­ми на що­ден­ну ро­бо­ту, звеліла йо­му сидіти вдо­ма. То­му-то Дмит­рик був сум­ний. Він сте­жив очи­ма за матір'ю, що, зігнув­шись під важ­ки­ми відра­ми, пов­ни­ми во­ди, пе­ре­хо­ди­ла ву­ли­цю, ба­чив, як у бруд­них хат­ках уз­довж ву­лиці відчи­ня­лись двері, ви­со­ву­ва­ли­ся звідти жидівки і гу­ка­ли на йо­го ма­му:


- Ярино! а несіть швид­ке во­ди, бо діжка по­рож­ня!


Дмитрикові на хви­лин­ку жаль ста­ло неньки, що сла­ба не сла­ба - увесь день му­сить но­си­ти во­ду, за­роб­ля­ти на хліб. Та не та­ка бу­ла по­го­да, щоб сму­ток зат­ри­мав­ся в йо­го серці. Все навк­ру­ги бу­ло та­ке радісне, ве­се­ле, що з пам'яті Дми­т­ри­ко­вої ви­летіли десь і ма­ти, й на­каз її сидіти вдо­ма, він не помітив як самі но­ги, озуті в здо­рові заш­ка­рублі чо­бо­ти, ви­нес­ли йо­го на ву­ли­цю. Дмит­рик скуб­нув по до­розі за хвіст ко­зу і ве­се­ло засміявсь, по­ба­чив­ши, як ко­за ку­мед­но зак­ру­ти­ла ро­га­тою та бо­ро­да­тою го­ло­вою. Далі, вче­пив­шись зза­ду до панських са­ней, проїхав до мос­ту, а звідти, пошк­ря­бу­ючи здо­ро­ви­ми чобітьми та інко­ли ков­за­ючись, побіг че­рез лід на місто.


На Дмит­ри­кові бу­ла ста­ра ру­да ма­те­ри­на юп­ка з клап­ти­ка­ми ва­ти, що висіли крізь дірки з по­шар­па­ної оде­жи­ни, до­вгі ру­ка­ва теліпа­лись ниж­че рук, за­ва­жа­ли йо­му, Ру­ся­ву го­лов­ку прик­ри­вав ста­ренький кар­ту­зик з одірва­ним ко­зир­ком. Але, нез­ва­жа­ючи на свої не­пишні ша­ти, Дмит­рик ве­се­ло ди­вивсь на світ бо­жий здо­ро­ви­ми си­ви­ми очи­ма, ве­се­ло підстри­бу­вав по люд­них ву­ли­цях.


Враз він зу­пи­нивсь, скри­вив жалібно об­лич­чя і прос­тяг ру­ку до яко­гось па­на, що про­хо­див ули­цею.


- Дайте копійку!.. ма­ти слабі… хліба не­має…


Пан гля­нув на блідий ви­до­чок хлоп­чиків, на йо­го оде­жу пош­ма­то­ва­ну й сяг­нув у ки­ше­ню.


Дмитрик побіг далі, за­тис­ка­ючи в руці мідя­ну мо­не­ту. Се Гав­рил­ко йо­го так нав­чив. О, той Гав­рил­ко ро­зум­ний і си­льний, страх який сильний!.. Але де ж він, той Гав­рил­ко?


- Дмитрику, а сю­ди!..


Дмитрик впізнав знай­омий го­лос і став.


- Ну, що? - привітав­ся Гав­рил­ко, підхо­дя­чи до Дмит­ри­ка.


- А ди­ви, що маю! - пох­ва­лив­ся той де­сят­кою, що вип­ро­хав у па­на.


- Мало! - рішив Гав­рил­ко. - Що за неї ку­пиш? Про­си ще, та не лінуйсь, кри­вись доб­ре, як се­ре­да на п'ятни­цю, та при­ка­зуй жалібно: "Дай­те, ми­лос­ти­вий па­не, дай­те… ма­ти вми­ра­ють… я їсти хо­чу!.." I не відче­пись, за по­ли ха­пай, аж по­ки дасть.


Дмитрик осміхнувсь.


- Хіба я не знаю? Ти ж ме­не вчив… А ти чом не про­сиш? - пос­пи­тав він у то­ва­ри­ша.


- Оце ви­га­дав! Ска­за­но ма­ле - дур­не! Мені ніхто не дасть, бо я вже ве­ли­кий, мені вже де­сять літ, та й сви­та на мені ці­ла, не та­ка, як твоя юп­ка… Гав не ло­ви! - рап­том штурх­нув Гав­рил­ко під бік Дмит­ри­ка.


Дмитрик зро­зумів і побіг за якимсь па­ном, прос­тя­га­ючи ру­ку.


- Дайте, па­не, ми­лос­ти­вий… хоч копійку дай­те… ма­ти вми­ра­ють… два дні без хліба си­ди­мо.


- Проси все! - ка­зав Гав­рил­ко, од­би­ра­ючи вип­ро­хані гро­ші. - Біжи он за тією па­нею, що на го­лові пір'ячко телі­па­є­ть­ся.


Дмитрик побіг і ще щось приніс.


- А де ж Марійка? - пос­пи­тав він.


- А там десь на ву­лиці з жи­де­ня­та­ми ба­виться… Марійко! Агов!


За хви­ли­ну надбігла Марійка, так за­мо­та­на здо­ро­вою ху­ст­­кою, що са­мий гост­рий чер­во­ний но­сик ви­зи­рав на світ бо­­жий, мов роз­ню­ху­ючи, чи не­ма де чо­го ціка­во­го.


- Знаєте що? - зібрав ра­ду Гав­рил­ко. - Маємо тро­хи гро­шей... А я нині вранці такі ба­чив медівни­ки в пе­карні… ну, такі, що ніко­ли не ба­чив… Оце тобі кор­жик, а на кор­жи­кові на­че сме­та­на со­лод­ка-со­лод­ка… звер­ху по­ма­ще­но чер­во­ним та прит­ру­ше­но ма­ком…- Гав­рил­ко сплю­нув, бо йо­му на­бігло по­вен рот сли­ни. - А на са­мо­му вер­шеч­ку, маєте со­бі… виш­ня! Мов тільки її з де­ре­ва зірвав.


- Еге?! - скрик­ну­ли враз Марійка з Дмит­ри­ком.


- Їй-богу!.. ходім ку­пи­мо!


- Ходімо!


- А на шос­та­ка візьме­мо ци­га­рок, - до­дав Гав­рил­ко.


- I сірників!


Ї діти, мов зграя го­робців, зня­лись з місця і по­ко­потіли ву­ли­цею.


- Стережись! - гук­ну­ло щось ізза­ду і бас­ки­ми кіньми прос­ко­чи­ло повз дітей.


- Лови!.. ло­ви йо­го! - скрик­нув Гав­рил­ко, і всі троє що­си­ли побігли навз­догінці за саньми.


Дмитрик в Гав­рил­ком вче­пи­ли­ся зза­ду за са­ни і при­ча­ї­лись. Але, озир­нув­шись за Марійкою, во­ни так і за­ре­го­та­лись на­го­лос. А де ж Марійка, наз­до­га­ня­ючи са­ни, пос­ковз­ну­лась і шу­бовс­ну­ла прос­то в ка­лю­жу. Бруд­на во­да стікає з мок­рої спідниці, а Марійка стоїть, ще й пальці роз­гор­ну­ла, за­ва­ляні в бо­лоті. На ли­хо, по­чув той регіт візник і шмаг­нув на­зад се­бе ба­то­гом. Дмит­рик з Гав­рил­ком по­па­да­ли з га­ла­сом на зем­лю. Хлопці підбігли до Марійки.


- Маріє, звідкіль вітер віє? - за­че­пив її Гав­рил­ко, смик­ну­в­­ши за кінець хуст­ки.


- Маріє, звідкіль вітер віє? - смик­нув з дру­го­го бо­ку Дми­т­­рик.


- Не зай-май, бо, їй-бо мамі ска­жу! - зап­хи­ка­ла Марійка, ся­ка­ючи чер­во­но­го но­са.


Хлопці по­пус­ту­ва­ли тро­хи, а далі з зас­по­коєною Марійкою май­ну­ли на ба­зар.


Гаврилко на­ку­пив медівників, ци­га­рок і сірників. Всі троє при­мос­ти­лись десь під бар­ка­ном і поділи­лись ла­со­ща­­ми. Гав­рил­кові, зви­чай­но, при­да­ло найбільш. По­ла­су­ва­в­­ши, він до­був з ки­шені ци­га­рок і дав од­ну Дмит­ри­кові.


- Дай і мені! - обізва­лась Марійка.


- На, ко­ли хо­чеш!


Дмитрик за­тяг­нувсь ци­гар­кою і по­чер­вонів увесь од їдко­­го ди­му, аж очі слізьми забігли. Од­нак він не ки­нув ци­га­р­­ки, бо­ячись глу­зу­ван­ня Гав­рил­ко­во­го.


Марійка за­каш­ля­лась.


- Тю на них! Та­ке гірке та не­доб­ре ку­рять, - ска­за­ла во­на, ки­да­ючи ци­гар­ку.


- Ет, ба­ба! - з по­гор­дою сплю­нув Гав­рил­ко, хоч йо­го й са­мо­го ну­ди­ло від ци­гар­ки.


- А те­пер гай­да би­ти то­го жид­ка, що нас зай­мав учо­ра! - за­га­дав Гав­рил­ко.


Всі зня­лись і по­да­лись поміж жидівські ву­лиці.


Жидка не знай­шли, а так про­веш­та­лись на місті до ве­чо­ра.


- Гляди ж, Дмит­ри­ку, ви­ходь завт­ра! - на­ка­зу­вав Гав­рил­ко.


- А як мам­ка не пус­тять?


- То вте­чи!


Дмитрик біг че­рез лід, пошк­ря­бу­ючи здо­ро­ви­ми чобі­ть­ми­, і з жа­хом ду­мав, що то ска­же йо­му мам­ка за нес­лух­ня­ність.


А мам­ка

1 2 3
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Маленький грішник, Коцюбинський», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Маленький грішник, Коцюбинський"