Книги Українською Мовою » 💙 Класика » Intermezzo, Коцюбинський 📚 - Українською

Читати книгу - "Intermezzo, Коцюбинський"

79
0
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книжку українською мовою "Intermezzo" автора Коцюбинський. Жанр книги: 💙 Класика. Наш веб сайт ReadUkrainianBooks.com дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС. Також маєте можливість завантажити книги на свій гаджет у форматі PDF, EPUB, FB2.
Електронна книга українською мовою «Intermezzo, Коцюбинський» була написана автором - Коцюбинський, яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Є можливість скачати книгу у форматі PDF, EPUB, FB2 та читати книгу на Вашому гаджеті. Бібліотека сучасних українських письменників "ReadUkrainianBooks.com". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "💙 Класика".
Поділитися книгою "Intermezzo, Коцюбинський" в соціальних мережах: 
Бібліотека сучасних українських авторів "ReadUkrainianBooks.com". Популярні книги українською!!!

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Добавити в закладку:

Добавити
1 2 3 4 5
Перейти на сторінку:


Присвячую Кононiвським полям
Дiйовi осо­би:


Моя уто­ма.


Ниви у черв­нi.


Сонце.


Три бi­лих вiв­чар­ки.


Зозуля.


Жайворонки.


Залiзна ру­ка го­ро­да.


Людське го­ре.***


Лишилось тiльки ще спа­ку­ва­тись… Се бу­ло од­но з тих не­з­чис­лен­них "тре­ба", якi ме­не так уто­ми­ли i не да­ва­ли спа­ти. Дар­ма, чи те "тре­ба" ма­ле, чи ве­ли­ке, - ва­гу те має, що ко­жен раз во­но ви­ма­гає ува­ги, що не я їм, а во­но мною уже ке­рує. Фак­тич­но стаєш не­вiльни­ком сього мно­го­го­ло­во­го звi­ра. Хоч на час увiльни­тись вiд нього, за­бу­ти, спо­чи­ти. Я уто­мив­ся.


Бо жит­тя бе­зу­пин­но i невб­ла­ган­но iде на ме­не, як хви­ля на бе­рег. Не тiльки влас­не, а i чу­же. А вреш­тi - хi­ба я знаю, де кiн­чається влас­не жит­тя, а чу­же по­чи­нається? Я чую, як чу­же iс­ну­ван­ня вхо­дить в моє, мов по­вiт­ря крiзь вiк­на i две­рi, як во­ди при­то­кiв у рiч­ку. Я не мо­жу роз­ми­ну­тись з лю­ди­ною. Я не мо­жу бу­ти, са­мот­нiм. Приз­на­юсь - зазд­рю пла­не­там: во­ни ма­ють свої ор­бi­ти, i нi­що не стає їм на їхнiй до­ро­зi. То­дi як на своїй я скрiзь i завж­ди стрi­чаю лю­ди­ну.


Так, ти стаєш ме­нi на до­ро­зi i ува­жаєш, що маєш на ме­не пра­во. Ти скрiзь. Се ти одяг­ла зем­лю в ка­мiнь й за­лi­зо, се ти че­рез вiк­на бу­дин­кiв - ти­ся­чi чор­них ро­тiв - вiч­но ди­хаєш смо­ро­дом. Ти би­чуєш свя­ту ти­шу зем­лi скре­го­том фаб­рик, гро­мом ко­лiс, бруд­ниш по­вiт­ря пи­лом та ди­мом, ре­веш вiд бо­лю, з ра­дос­тi, злос­тi. Як звi­ри­на. Скрiзь я стрi­чаю твiй пог­ляд; твої очi, цi­ка­вi, жад­нi, вла­зять у ме­не, i са­ма ти, в твоїй роз­маїтос­тi кольорiв й форм, заст­ря­гаєш в моїй зi­ни­цi. Я не мо­жу роз­ми­ну­тись з то­бою… я не мо­жу бу­ти са­мот­нiм… Ти на тiльки йдеш по­руч зо мною, ти вла­зиш все­ре­ди­ну в ме­не. Ти ки­даєш у моє сер­це, як до влас­но­го схов­ку, свої страж­дан­ня i свої бо­лi, роз­би­тi на­дiї i свою роз­пач. Свою жорс­то­кiсть i звi­ря­чi iнс­тинк­ти. Весь жах, весь бруд сво­го iс­ну­ван­ня. Яке то­бi дi­ло, що ти ме­не му­чиш? Ти хо­чеш буть моїм па­ном, хо­чеш взя­ти ме­не… мої ру­ки, мiй ро­зум, мою во­лю i моє сер­це… Ти хо­чеш вис­сать ме­не, всю мою кров, як той вам­пiр. I ти се ро­биш. Я жи­ву не так, як хо­чу, а як ти ме­нi ка­жеш в твоїх нез­лi­чен­них "тре­ба", у без­ко­неч­них "му­сиш".


Я уто­мив­ся.


Мене вто­ми­ли лю­ди. Ме­нi до­ку­чи­ло бу­ти заїздом, де вiч­но тов­чуться отi ство­рiн­ня, кри­чать, ме­ту­шаться i смi­тять. По­вiд­чи­ня­ти вiк­на! Про­вiт­рить осе­лю! Ви­ки­нуть ра­зом iз смiт­тям i тих, що смi­тять. Не­хай увiй­дуть у ха­ту чис­то­та й спо­кiй.


Хто дасть ме­нi втi­ху бу­ти са­мот­нiм? Смерть? Сон?


Як я че­кав їх ча­сом!


А ко­ли при­хо­див той прек­рас­ний брат смер­тi i брав ме­не до се­бе - лю­ди i там чи­га­ли на ме­не. Во­ни сплi­та­ли своє iс­ну­ван­ня з моїм в хи­мер­ну сiт­ку, на­ма­га­лись на­ли­ти мої ву­ха та моє сер­це тим, чим са­мi бу­ли пов­нi… Слу­хай-но, слу­хай! Ти й тут не­сеш до ме­не свої страж­дан­ня? Своє мер­зенст­во? Моє сер­це не мо­же бiльше вмiс­ти­ти. Во­но пов­не ущерть. Дай ме­нi спо­кiй…


Так бу­ло по но­чах.


А вдень я здри­гав­ся, ко­ли чув за со­бою тiнь вiд лю­ди­ни, i з оги­дою слу­хав ре­ву­чi по­то­ки людсько­го жит­тя, що мча­ли на­зуст­рiч, як ди­кi ко­нi, з усiх го­родських ву­лиць.***


Поїзд ле­тiв, пов­ний людсько­го га­му. Зда­ва­лось, го­род ви­тя­гує в по­ле свою за­лiз­ну ру­ку за мною i не пус­кає. Ме­не дра­ту­ва­ла не­пев­нiсть, що трем­тi­ла в ме­нi: чи роз­ту­лить ру­ка свої за­лiз­нi пальцi, чи пус­тить ме­не? Нев­же я вир­вусь вiд сього зой­ку та увiй­ду у без­люд­нi зе­ле­нi прос­то­ри? Во­ни замк­нуться за мною, i на­да­рем­не кла­ца­ти бу­де кiст­ка­ми за­лiз­на ру­ка? I бу­де нав­ко­ло i в ме­нi ти­ша?


А ко­ли все отеє ста­лось, так прос­то i не­по­мiт­но, я не по­чув ти­шi: її глу­ши­ли чу­жi го­ло­си, дрiб­нi, не­пот­рiб­нi сло­ва, як трiс­ки i со­ло­ма на вес­ня­них по­то­ках…


…Одна знай­ома да­ма п'ятнад­цять лiт сла­бу­ва­ла на сер­це… трах-та­рах-тах… трах-та­рах;тах… Ди­вi­зiя на­ша сто­яла то­дi… трах-та­рах-тах… Ви ку­ди iде­те?.. Про­шу бi­ле­ти… трах-та­рах-тах… трах-та­рах-тах…


Якийсь зе­ле­ний ха­ос кру­тив­ся круг ме­не i ха­пав брич­ку за всi ко­ле­са, а не­ба тут бу­ло так ба­га­то, що очi то­ну­ли в нiм, як в мо­рi, та шу­ка­ли, за що б за­че­пи­тись. I бу­ли без­по­мiч­нi.


Врештi ми вдо­ма. Бi­лi стi­ни бу­дин­ку вер­та­ють ме­нi при­том­нiсть. Як тiльки брич­ка вко­ти­лась на ши­ро­кий зе­ле­ний двiр - за­ку­ва­ла зо­зу­ля. То­дi я рап­том по­чув ве­ли­ку ти­шу. Во­на ви­пов­ня­ла весь двiр, таїлась в де­ре­вах, за­ляг­ла по гли­бо­ких бла­кит­них прос­то­рах. Так бу­ло ти­хо, що ме­нi со­ром­но ста­ло ка­ла­тан­ня влас­но­го сер­ця.***


Десять чор­них кiм­нат, на­ли­тих пiтьмою по са­мi вiн­ця. Во­ни об­ля­га­ють мою кiм­на­ту. Я за­чи­няю две­рi, на­че бо­ю­ся, що свiт­ло лам­пи ви­те­че все крiзь шпа­ри. От я i сам. Навк­ру­ги нi ду­шi. Ти­хо й без­люд­но, а од­нак я щось там чую, по­за своєю стi­ною. Во­но ме­нi за­ва­жає. Що там?


Я чую твер­дiсть i фор­му за­топ­ле­них на днi чор­ної пiтьми меб­лiв i скрип по­мос­ту пiд їх ва­гою. Ну що ж, стiй­те со­бi на мiс­цi, спо­чи­вай­те спо­кiй­но. Я не хо­чу про вас ду­ма­ти. Я кра­ще ля­жу. По­га­шу лам­пу i сам по­то­ну у чор­нiй пiтьмi. Мо­же, i я обер­нусь то­дi у без­душ­ний пред­мет, який нi­чо­го не по­чу­ває, в "нi­що". Так доб­ре бу­ло б ста­ти "нi­чим" - безг­лас­ним, не­по­руш­ним спо­коєм. Од­нак там, за моєю стi­ною, щось є. Я знаю, що ко­ли б отак увiй­ти в тем­нi кiм­на­ти i чирк­нуть сiр­ни­ком, як все ско­чи­ло б рап­том на своє мiс­це - стiльцi, ка­на­пи, вiк­на i на­вiть кар­ни­зи. Хто знає, мо­же б, око моє встиг­ло зло­ви­ти об­раз лю­дей, блi­дих, не­ви­раз­них, як з го­бе­ле­нiв, всiх тих, що ли­ши­ли свої об­лич­чя в дзер­ка­лах, свої го­ло­си по шпа­рах i за­ка­мар­ках, фор­ми - в м'яких во­ло­ся­них мат­ра­цах меб­лiв, а тi­нi - по стi­нах. Хто знає, що ро­биться там, де лю­ди­на не мо­же ба­чи­ти…


Ну от! Якi дур­ни­цi. Ти хо­тiв ти­шi й без­люд­дя - i те­пер ма­єш. Хи­таєш го­ло­вою! Не вi­риш в без­люд­дя?


Хiба я що знаю? Хi­ба я знаю… Хi­ба я мо­жу впев­не­ним бу­ти, що не вiд­хи­ляться две­рi… отак трош­ки, з лег­ким скри­пiн­ням, i з не­вi­до­мої тем­ря­ви, та­кої гли­бо­кої та без­ко­неч­ної, не поч­нуть ви­хо­ди­ти лю­ди… всi тi, що скла­да­ли у моє сер­це, як до влас­но­го схов­ку, свої на­дiї, гнiв i страж­дан­ня або кри­ва­ву жорс­то­кiсть звi­ра. Всi тi, що я

1 2 3 4 5
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Intermezzo, Коцюбинський», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Intermezzo, Коцюбинський"