Книги Українською Мовою » 💙 Класика » Ялинка, Коцюбинський 📚 - Українською

Читати книгу - "Ялинка, Коцюбинський"

73
0
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книжку українською мовою "Ялинка" автора Коцюбинський. Жанр книги: 💙 Класика. Наш веб сайт ReadUkrainianBooks.com дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС. Також маєте можливість завантажити книги на свій гаджет у форматі PDF, EPUB, FB2.
Електронна книга українською мовою «Ялинка, Коцюбинський» була написана автором - Коцюбинський, яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Є можливість скачати книгу у форматі PDF, EPUB, FB2 та читати книгу на Вашому гаджеті. Бібліотека сучасних українських письменників "ReadUkrainianBooks.com". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "💙 Класика".
Поділитися книгою "Ялинка, Коцюбинський" в соціальних мережах: 
Бібліотека сучасних українських авторів "ReadUkrainianBooks.com". Популярні книги українською!!!

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Добавити в закладку:

Добавити
1 2 3
Перейти на сторінку:

(оповідання)IНастав Свя­тий ве­чiр.


В Яки­мо­вiй ха­тi ки­пi­ла ро­бо­та. В пе­чi трi­щав во­гонь та си­чав борщ. Оле­на, ма­ти Ва­силько­ва, кру­ти­ла го­луб­цi на ве­че­рю. Ва­силько си­дiв до­лi та м'яв мак до ку­тi. Васильк­овi бу­ло лiт два­над­цять. Вiн був най­стар­ший у сiм'ї. Ва­силько м'яв мак i все пог­ля­дав то на двох сест­ри­чок, що гра­ли­ся з ко­том, то на батька, що си­дiв на по­лу,схи­лив­ши го­ло­ву.


"Чого батько жу­ряться? - ду­мав вiн. - Чи то­го, що нездуж­ають, чи то­го, що не­ма гро­шей ви­ку­пи­ти вiд шев­ця ма­ми­нi чо­бо­ти?"


Рипнули две­рi. В ха­ту увiй­шов який­сь чо­ло­вiк.


- Добридень вам, - удав­ся вiн до Яки­ма.- Чи не про­да­ли б ви, чо­ло­вi­че, тiєї ялин­ки, що рос­те у ва­шiм са­доч­ку? Па­ни пос­ла­ли ме­не знай­ти дi­тям ялин­ку на свя­тий ве­чiр; я вже дру­гий день шу­каю i не мо­жу знай­ти гар­ної…


Яким по­мов­чав.


- А що б ви да­ли? - спи­тав вiн пе­ре­го­дом.


- Та вже не бу­де­мо тор­гу­ва­тись… Ка­жiть цi­ну…


- Три кар­бо­ван­цi дас­те, - вiд­по­вiв Яким.


- Тату, - обiз­вав­ся Ва­силько трем­тя­чим го­ло­сом,- таж то моя ялин­ка, ви її по­да­ру­ва­ли ме­нi ще то­дi, як ме­не похвал­ив учи­тель.


На бла­кит­нi очi в бi­ля­во­го Ва­силька на­бiг­ли сльози. Йо­му жаль ста­ло зе­ле­ної струн­кої ялин­ки, що од­на зве­се­ля­ла зи­мою са­док. Батько гля­нув на си­на. Ва­силько за­мовк, про­чи­тав­ши в то­му пог­ля­дi не­ви­мов­ний сму­ток.


- Добре, я дам три кар­бо­ван­цi, - обiз­вав­ся чо­ло­вiк, - але му­си­те прис­та­ви­ти ялин­ку сьогод­нi, бо па­ни ще хо­тять приб­ра­ти її на ве­чiр.


- А як її прис­та­ви­ти, ко­ли я сла­бий, а хло­пець ма­лий ще, - ска­зав Яким.


Чоловiк гля­нув на Ва­силька.


- Не так-то вже й ма­лий ваш хло­пець… Та й не­да­леч­ко їха­ти - го­ди­ну… За­вид­на за­ве­зе, за­вид­на й по­вер­не…


Яким по­ду­мав i мах­нув ру­кою.


- Якось во­но бу­де… мiс­теч­ко не за го­ра­ми.


Чоловiк дав зав­да­ток, роз­ка­зав, ку­ди за­вез­ти ялин­ку, i пi­шов.


Яким тро­хи по­ве­се­лi­шав: за три кар­бо­ван­цi мож­на бу­ло ви­ку­пи­ти вiд шев­ця жiн­чи­нi чо­бо­ти. Хва­ли­ти бо­га, Оле­на не хо­ди­ти­ме на свя­та в под­ра­них чо­бо­тях.


Вiн одяг­ся, узяв со­ки­ру й по­дав­ся в са­док. За батьком по­бiг i Ва­силько.


В сад­ку ле­жав гли­бо­кий снiг. Яки­мо­вi но­ги, узу­тi в здо­ровi чо­бо­ти, гли­бо­ко по­ри­на­ли в снiг i ли­ша­ли за со­бою цi­лу низ­ку ямок. Ва­силько то стри­бав у тi ям­ки, то роз­гор­тав но­га­ми бi­лий пух­кий снiг. Чор­нi, го­лi де­ре­ва сто­яли в сад­ку, нас­тов­бур­чив­шись за­мерз­ли­ми гi­лоч­ка­ми, i, на­че мерт­вi, не во­ру­ши­ли­ся од вiт­ру. Пiд де­ре­ва­ми, на бi­ло­му, як цу­кор, снi­гу, сiт­кою ляг­ла тiнь. Аж ось зда­ле­ку зе­ле­ною гли­цею за­ма­ня­чи­ла ялин­ка. Ва­силько з батьком пi­дiй­шли до ялин­ки.


Їм обом жаль ста­ло мо­ло­до­го де­рев­ця. Струн­ке, зе­ле­не, ве­се­ле, во­но ма­яло гi­лоч­ка­ми, на­че ра­дi­ло гос­тям… Яким пi­дiй­шов ближ­че, за­мах­нув­ся со­ки­рою i вда­рив по сто­в­бу­р­овi. Ялин­ка зат­рем­тi­ла вiд ни­зу до вер­шеч­ка, на­че зля­ка­ла­ся нес­по­дi­ва­но­го ли­ха, i кiлька зе­ле­них глиць упа­ло на снiг. Яким ру­бав, а ялин­ка трем­тi­ла, як у про­пас­ни­цi. Ва­силько­вi зда­ва­лось, що во­на от-от зас­тог­не. Аж ось де­ре­в­це по­хи­ли­ло­ся, хрус­ну­ло i, пiд­тя­те, впа­ло на снiг… Ва­си­ль­ко­ ма­ло не пла­кав з жа­лю. Вiн ба­чив, як батько взяв ялин­ку за стов­бур, за­ки­нув на пле­чi i по­нiс. Вер­ше­чок з ялин­ки во­лiк­ся за батьком i ли­шав на снi­гу дов­гу, мов сте­жеч­ка, смуж­ку. Ва­силько гля­нув на свi­жий пеньок, i двi сльози­ни ско­ти­лись йо­му по щiч­ках. Вiн не мiг ба­чи­ти то­го пенька, то­го мiс­ця, де за хви­лин­ку пе­ред цим сто­яла йо­го ялин­ка, i по­чав на­гор­та­ти снi­гу на пеньок. Не­за­ба­ром з-пiд ку­пи снi­гу не ста­ло вид­ко пенька.


- Васильку, го-ов! а йди сю­ди! - гук­нув з под­вiр'я батько. Ва­силько по­бiг до батька.


- Лагодь, си­ну, са­ни, вiд­ве­зеш ялин­ку. Та ха­пай­ся, си­ну, бо вже ген-ген з по­луд­ня, а тре­ба вер­ну­тись за­вид­на… Ко­ли б ще снi­гу не бу­ло, - ка­зав Яким, удив­ля­ючись у край не­ба, - на­че хма­ра на­су­вається. Не гай­ся, Ва­сильку, не гай­ся, бо не­ра­но…


На ста­реньких са­нях ле­жа­ла вже ялин­ка. Ва­силько по­чав ла­го­ди­тись у до­ро­гу. Вiн зап­рiг ко­ней, удяг ко­жу­ши­ну i виїхав з дво­ру.IIПовiвав хо­лод­ний вiт­рець. З краю не­ба на­су­ва­лись бi­лi, на­че мо­лочн­i, хма­ри. Раз­но бiг­ли ми­шас­тi ко­не­ня­та. Дорог­а бу­ла слизька, i са­ни йшли в за­то­ки. На обид­ва бо­ки вiд до­ро­ги, скiльки ски­неш оком, розс­те­ли­лось по­ле, вкри­те снi­гом, мов бi­лою ска­тер­кою. Твер­дий си­ня­вий снiг грав на сон­цi са­моц­вi­та­ми. Чор­не во­рон­ня сi­да­ло гро­ма­да­ми на снiг i знов здiй­ма­ло­ся з мiс­ця. Вi­тер дуж­чав. На­су­ну­ли снi­го­вi хма­ри i опо­ви­ли не­бо. Сон­це схо­ва­лось за хма­ри. По­си­п­ав снi­жок. Ва­силько вйок­нув на ко­нi, i во­ни по­бiг­ли пiд­тюп­цем, наб­ли­жа­ючись до лi­су, що чор­ною стi­ною сто­яв пе­ред ни­ми. До лi­су як­раз по­ло­ви­на до­ро­ги. Ще пiв­години­ тре­ба бу­ло їха­ти лi­сом. Ва­силько в'їхав у лiс. Здо­ро­вi кост­ру­ба­тi ду­би грiз­но сто­яли в снi­го­вих за­ме­тах; їм бу­ло бай­ду­же, що бур­хав хо­лод­ний вi­тер, iшов снiг… Мок­рий снiг бив у ли­це Ва­силько­вi, за­лiп­лю­вав очi, на­ла­зив за ко­мiр… Ми­шас­тi ко­нi зов­сiм по­бi­лi­ли, об­лiп­ле­нi снi­гом. Ва­силько за­гор­нув ру­ки в ру­ка­ва, на­су­нув на очi шап­ку й схи­лив го­ло­ву, щоб хоч тро­хи за­хис­ти­тись од хо­лод­но­го вiт­ру та снi­гу. Вiн i не пос­те­рiг, що ко­нi звер­ну­ли з до­ро­ги i по­бiг­ли пра­во­руч. Враз - са­ни пiш­ли в за­то­ки i вда­ри­лись у гор­бик. Трiсь! Щось трiс­ну­ло в са­нях, i Ва­силько дав стор­ча­ка в снiг. Ко­нi ста­ли. Ва­силько пiд­вiв­ся, обт­рi­пу­ючись з снi­гу, пiд­бiг до са­ней. Ста­рi, трух­ля­вi ко­пи­ли зла­ма­лись, ва­саг ле­­жав на­рiз­но вiд са­нок. Ва­силько обiй­шов навк­ру­ги са­ней, ог­ля­нув їх i ма­ло не зап­ла­кав. За­по­бiг­ти ли­хо­вi не мож­на бу­ло. "Пi­дож­ду, мо­же, хто над'їде та дасть ме­нi яку ра­ду", - по­ду­мав вiн, пог­ля­да­ючи на до­ро­гу, яку раз у раз за­мi­тав снiг. Але в лi­сi бу­ло пус­то. Тiльки вi­тер гу­чав ме­жи де­ре­ва­ми та си­пав снiг, зак­ри­ва­ючи бi­лою сiт­кою да­ле­чiнь… Ва­силько ступ­нув кiлька ступ­нiв на­пе­ред i став, ши­ро­ко розк­рив­ши очi з пе­ре­ля­ку та нес­по­дi­ван­ки. Пе­ред ним з'явивсь ярок, яко­го не по­вин­но бу­ти на йо­го до­ро­зi. Ва­силько пос­те­рiг, що збив­ся з до­ро­ги. Що тут ро­би­ти? Хi­ба ли­ши­ти са­ни з ялин­кою в лi­сi, а са­мо­му вер­та­ти­ся з кiньми до­до­му? Ва­силько вип­рiг ко­нi, сiв вер­хи i поїхав на­зад по до­ро­зi.


В лi­сi по­су­те­нi­ло. Нас­тав ве­чiр. Ва­силько їхав лi­сом, ко­нi гли­бо­ко по­ри­на­ли в снiг i лед­ве-лед­ве пе­рес­ту­па­ли з но­ги на но­гу. Ва­силько не­за­ба­ром по­мi­тив, що вiн їде не доро­гою, а так, лi­сом, нав­ман­ня. Вiн став. "Тре­ба кон­че знай­ти до­ро­гу, по­ду­мав Ва­силько. - Вер­нусь на­зад до са­ней i звiд­ти поїду навп­рос­тець до­ро­гою". Вiн по­вер­нув ко­нi i поїхав на­зад. Дов­го

1 2 3
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Ялинка, Коцюбинський», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Ялинка, Коцюбинський"