Книги Українською Мовою » 💙 Класика » Царівна, Ольга Кобилянська 📚 - Українською

Читати книгу - "Царівна, Ольга Кобилянська"

75
0
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книжку українською мовою "Царівна" автора Ольга Кобилянська. Жанр книги: 💙 Класика. Наш веб сайт ReadUkrainianBooks.com дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС. Також маєте можливість завантажити книги на свій гаджет у форматі PDF, EPUB, FB2.
Електронна книга українською мовою «Царівна, Ольга Кобилянська» була написана автором - Ольга Кобилянська, яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Є можливість скачати книгу у форматі PDF, EPUB, FB2 та читати книгу на Вашому гаджеті. Бібліотека сучасних українських письменників "ReadUkrainianBooks.com". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "💙 Класика".
Поділитися книгою "Царівна, Ольга Кобилянська" в соціальних мережах: 
Бібліотека сучасних українських авторів "ReadUkrainianBooks.com". Популярні книги українською!!!

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Добавити в закладку:

Добавити
1 2 ... 97
Перейти на сторінку:

ПовiстьСвоїй ма­тері Марії з


Вернерів Ко­би­лянській


Посвячує ав­тор­ка


IЯ ро­ди­ла­ся 29-го па­до­лис­та…


Старі лю­ди і сон­ни­ки ка­жуть, що цей день - день не­долі. Мо­же. Од­нак мені не хо­четься в те віри­ти. Я ра­да би приг­ля­ну­ти­ся кождій речі до дна, я ба­жа­ла би про все яс­но ду­ма­ти, на все яс­но ди­ви­ти­ся, - ад­же кож­да про­ява має свої при­чи­ни й наслідки, все підля­гає стро­гим за­ко­нам, ли­ше ми не ду­же на це зва­жаємо. Ми не ду­же до­хо­ди­мо при­чи­ни де­яких про­яв, що да­ли­ся би не раз зміни­ти на доб­ре… Ні! Ми ка­же­мо, що все має своє приз­на­чен­ня і так му­сить бу­ти!…


Але чо­го я влас­ти­во тут до­торк­ну­ла­ся! Мої пог­ля­ди мені звісні, а хто інший не бу­де ду­же ціка­вий зна­ти філо­софічні вис­нов­ки мо­ло­дої діво­чої душі; дов­ко­ла ме­не глу­хо­та і нудьга, а самій власні дум­ки без­нас­тан­но пе­ре­жо­ву­ва­ти, - це і то­мить і не до­во­дить ні до чо­го.


Не маю ніко­го, ко­го би мої дум­ки й чут­тя в який-не­будь спосіб мог­ли за­ня­ти хоч крихітку, на од­ну хви­лин­ку. Чи во­но злишнє? Чи жіно­че ду­хо­ве жит­тя мен­ше ціка­ве, як її ор­ганізм?… Справді нічим не ціка­ве? - Та ба! Чо­го за­хотілось!


Хто би мав мною зай­ма­ти­ся? Батька й матір ут­ра­ти­ла я в такім мо­лодім віці, що й зга­да­ти важ­ко, а ко­ли до­ро­га ба­бу­ня вми­ра­ла, ма­ла я два­над­цять років. Вуй­ко Іва­но­вич, гімназійний про­фе­сор, і тітка (во­на спольще­на німке­ня), при кот­рих те­пер жи­ву, то…та ні! Луч­че не зга­ду­ва­ти. Очі ми­мохіть зай­дуть слізьми, ко­ло сер­ця за­бо­лить, стис­не і годі бу­де дальше пи­са­ти…


Всі во­ни мені не раді. Відчу­ла й пізна­ла я це з тої хви­ли­ни, в котрій ли­ше за­ча­ла ду­ма­ти. Моє дов­ге ру­да­ве во­лос­ся да­ва­ло ку­зи­нам та ку­зин­кам при­чи­ну до прик­рих глум­ли­вих жартів та сміху. Ли­це моє їм «зак­рей­дя­не», а очі? Бо­же! на­че я то­му вин­на, що во­ни для них за­ве­ликі?


- Чого це ти гля­диш так пе­ред се­бе, на­че­би пер­ший раз світ по­ба­чи­ла? - за­го­мо­нить бу­ва­ло на ме­не тітка гост­ро, сер­ди­то. А я про­ки­нув­ся мов та спо­ло­ха­на пташ­ка. Кров у ли­це бух­не, сер­це заб'ється скоріше… Я бо­яла­ся на тітку або на ко­го-не­будь з до­машніх гля­ну­ти сміло, ба навіть по­ряд­но очи­ма по­вес­ти. З ча­сом при­вик­ла я не ди­ви­тись на ніко­го з лю­дей, хіба ли­ше на світ яс­ний, ши­ро­кий…


- Наталка хо­дить так, як­би в неї бу­ло не­чис­те сумління! - глу­мив­ся час­то най­стар­ший ку­зин Муньо. - Не­чис­те сумління не гля­дить ніко­ли пра­вим лю­дям в очі!


Чи не має це ме­не боліти?


Я пла­ка­ла по ти­хих но­чах, що бог дав мені такі ве­ликі очі… а од­но­го ра­зу, ко­ли з до­му по­роз­хо­ди­ли­ся всі і я ли­ше са­ма од­на ли­ши­ла­ся, забігла ниш­ком до са­ло­ну, де висіло ве­ли­ке дзер­ка­ло, і глип­ну­ла в йо­го… Двоє ве­ли­ких си­ня­во-сірих… ні, зе­ле­них очей вп'яли­ло­ся спо­ло­ха­но в ме­не… і аж те­пер я пе­ресвідчи­ла­ся, що во­ни всі що до од­но­го го­во­ри­ли прав­ду. І я від тої по­ри не ди­ви­ла­ся май­же ніко­ли в дзер­ка­ло; а ко­ли й ки­ну­ла ча­сом в йо­го оком, то чи­ни­ла це ли­ше тоді, як бу­ло кон­че потрібно. Але чо­му моя до­ро­га ба­бу­ня лю­би­ла ті очі й цілу­ва­ла, ой, як час­то цілу­ва­ла! - Со­лод­ка моя ма­ле­сенька ру­са­лонька, - шеп­та­ла при тім, і ве­ликі тяжкі сльози за­тем­ню­ва­ли її вид. - Бог те­бе не опус­тить, - го­во­ри­ла потіша­ючим го­ло­сом. - Він ми­ло­серд­ний, доб­рий, а ти прецінь си­ро­та!… Ні, ти про те все бу­деш ще щас­ли­вою, не бу­деш вічно їсти лас­ка­во­го хліба! Так, На­та­лоч­ко, ри­бонько моя, так… - А опісля ди­ви­ла­ся не­ру­хо­мо пе­ред се­бе, ду­ма­ючи бог зна над чим, і вти­ра­ла сльози з очей.


- Бабуню! - пи­та­ла я раз. - Чо­му ви якось-то ка­за­ли, що вам на мій вид на­ки­дується на­си­лу дум­ка, буцімто я до терпіння вро­ди­ла­ся, і що ко­ли я ро­ди­ла­ся, жеб­ра­ки та якісь убогі у дім, на­че кли­кані, за­хо­ди­ли і про­си­ли то мо­ло­ка, то хліба, то гро­шей; це, ка­за­ли ви, злий знак на бу­ду­че, не бу­ду щас­тя ма­ти… Ба­бу­ню! «Терпіти» - зна­чить то, як ко­гось щось ду­же бо­лить? Так, напр., ко­ли те­бе ру­ки і но­ги бо­лять в мок­ре і хо­лод­не ве­рем'я? Так, ба­бу­ню?… Ба­бу­сенько моя зо­ло­та!


Але ба­бу­ня замість відповіді цілу­ва­ла ме­не в очі та в чо­ло.


- Не зва­жай на мої сло­ва, ди­тин­ко, - відповіла, усміха­ючись якось сум­но. - Я ста­ра, та й… ба­чиш, у ме­не не­ма вже ні пам'яті доб­рої, ні ду­мок яс­них, го­во­рю от так, що­би не мов­ча­ти, не ду­ма­ючи нічо­го!


- Я бу­ду ду­же, ду­же щас­ли­ва, ба­бу­сенько! - за­пев­ня­ла я її, при­тис­ка­ючи її ру­ку то до уст, то до се­бе… А во­на по­ча­ла мо­ли­ти­ся…


Так, ба­бу­ня шеп­та­ла мо­лит­ву, а я, прик­ляк­нув­ши і спи­ра­ючись ліктя­ми на її колінах, чис­ли­ла мор­щин­ки, що повк­ла­да­ли­ся над її очи­ма, й ди­ви­ла­ся не­ру­хо­мо на її долішню гу­бу, як во­на під час шеп­тан­ня су­до­рож­не тремтіла…***


Десь не­да­ле­ко уда­рив грім і лу­на гуділа, ко­ти­ла­ся го­ра­ми глу­хо, грізно, дов­го. Аж ляч­но ста­ва­ло.


А опісля підняв­ся ви­хор. Гей! який ди­кий, не­са­мо­ви­тий! Ве­ли­чезні біляві ма­си мряк дим­ляться з гли­бо­ких ярів уго­ру і мчаться в ска­женім поспіху в ту сто­ро­ну, ку­ди їх вітер го­нить, а все по­над шпилі тих ве­ли­чез­них, ліса­ми вкри­тих гір, що­би в кінці підня­ти­ся ви­со­ко під не­бо і зас­ло­ни­ти йо­го або відлетіти ку­дись в безвість… Ко­ли сліджу за їх ле­том, здається мені, що му­шу ство­ри­ти ра­ме­на ши­ро­ко, щоб і ме­не по­нес­ли з со­бою в якусь нез­на­ну щас­ли­ву да­ле­чи­ну…


На горі вітер ко­ли­ше стрункі сос­ни; а во­ни так гнуться і кло­няться! Аж до ме­не в світли­цю долітає їх стогін і шум. Але то дзве­нить для ме­не - як пісня, завсігди ми­ла пісня. Я її лю­би­ла ще ма­лою. Не раз про­ле­жу­ва­ла го­ди­на­ми під ста­рез­ни­ми сме­ре­ка­ми і їх лагідне ше­потіння впли­ва­ло ус­по­ко­ю­юче на так зво­ру­ше­ну ди­тя­чу ду­шу. Те­пер, ко­ли я без до­ро­гої ба­буні та­ка оса­мо­че­на й не маю ніко­го, хто ме­не ро­зумів би, ба лиш ро­зуміти хотів, ста­ли ліси й го­ри якимсь оди­но­ким моїм світом і при­тул­ком…


Від нас до лісу не­да­ле­ко, і я забігаю ту­ди час­то й тай­ком. Тітка сер­диться, ко­ли я на ліс ли­ше вікном спог­ля­даю; зве ме­не «ліню­ху­ючою хи­мер­ни­цею».


Що то зна­чить: «хи­ме­ру­ва­ти»?


Коли я он там, на верш­ку го­ри, або в гли­бині лісу спи­ню­ся не­ру­хо­мо, то мені здається, що не маю по­що до­до­му вер­та­ти. Там роз­хо­диться грудь ши­ро­ко, лег­ко, в серці не­мов щось

1 2 ... 97
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Царівна, Ольга Кобилянська», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Царівна, Ольга Кобилянська"