Книги Українською Мовою » 💙 Класика » Подарунок на іменини, Коцюбинський 📚 - Українською

Читати книгу - "Подарунок на іменини, Коцюбинський"

70
0
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книжку українською мовою "Подарунок на іменини" автора Коцюбинський. Жанр книги: 💙 Класика. Наш веб сайт ReadUkrainianBooks.com дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС. Також маєте можливість завантажити книги на свій гаджет у форматі PDF, EPUB, FB2.
Електронна книга українською мовою «Подарунок на іменини, Коцюбинський» була написана автором - Коцюбинський, яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Є можливість скачати книгу у форматі PDF, EPUB, FB2 та читати книгу на Вашому гаджеті. Бібліотека сучасних українських письменників "ReadUkrainianBooks.com". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "💙 Класика".
Поділитися книгою "Подарунок на іменини, Коцюбинський" в соціальних мережах: 
Бібліотека сучасних українських авторів "ReadUkrainianBooks.com". Популярні книги українською!!!

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Добавити в закладку:

Добавити
1 2 3 4 5
Перейти на сторінку:

***Карпо Пет­ро­вич Зай­чик, око­ло­доч­ний над­зи­ра­тель, вер­нув­ся на­реш­тi з служ­би до­до­му. Фу-ти! Ну-ти!.. Вiн був го­ло­ден i злий. Скри­пiв чо­бiтьми, гри­мав две­ри­ма. Ба­зар­нi лай­ки i гар­ми­дер участ­ка ще кле­ко­тi­ли у ньому, сер­ди­то во­ру­ши­ли гу­би i квад­ра­то­ве ли­це, на­ли­ли кров'ю ку­лак, ще важ­чий од гру­бо­го перс­ня. Ввiй­шов у свiт­ли­цю, ляс­нув по-офi­церськи ла­ке­ро­ва­ним чо­бо­том в чо­бiт i з до­са­дою ки­нув кар­туз на вiк­но. Але од то­го ру­ху пiдс­ко­чив на лут­цi жiн­чин без­зу­бий гре­бiнь i лег­кий, зби­тий жму­ток бруд­но­го во­лос­ся вче­пив­ся до ру­ка­ва.


- Фу-ти! Бар­дач­нi звич­ки!..


Сухий, га­ря­чий, весь в по­ро­сi, день вже гас за вiк­ном. На сто­лi ка­ла­мут­не бi­лi­ли двi по­рож­нi та­рiл­ки, а пе­ре­ки­ну­та лож­ка ло­ви­ла у се­бе чер­во­ний вiдб­лиск за­хо­ду.


- Сусанна!


- Несу! - обiз­вав­ся з гли­бин десь низький, осип­лий го­лос.


Карпо Пет­ро­вич при­мос­тив­ся за сто­лом i роз­щiб­нув мун­дир. Йо­му бу­ло душ­но. Су­кон­ний ко­мiр тер шию, а кi­тель ще й до­сi пе­руть!.. Во­ни пе-еруть!.. I лед­ве стри­мавсь од гру­бої лай­ки. Не­терп­ля­че по­щи­пу­вав хлiб i жу­вав, со­пу­чи но­сом. Ла­ке­ро­ва­нi чо­бо­ти дрiб­но скри­пi­ли пiд сто­лом. У две­рях з'яви­лась Су­сан­на. Прик­ри­ва­ючи па­рою стра­ви вид, м'який i бi­лий, як з си­ро­во­го тiс­та, во­на проп­ли­ла од по­ро­га до сто­лу, мов лiт­ня хма­ра, в своїх мус­лi­нах, по яких лiз­ли уроз­тiч якiсь безг­луз­дi ла­па­тi квiт­ки.


- Мусила грi­ти… все про­хо­ло­ло…


- А ти б не роз­ки­да­ла своєї ку­де­лi по всiх кут­ках… Су­сан­на зро­би­ла ве­ли­кi очi.


- Де?


Карпо Пет­ро­вич одiг­нув па­лець, ткнув ним на­зад се­бе, в вiк­но, й зас­тиг у гнi­ву ви­ряч­ку­ва­тих очей та чер­во­но­го ку­ла­ка.


- Бардачнi звич­ки!..


- Цс… - цик­ну­ла жiн­ка на нього, - там До­ря.


Карпо Пет­ро­вич ско­са пог­ля­нув на щiл­ку в две­рях, звiд­ки про­би­ва­ло­ся свiт­ло, i те­пер тiльки по­чув дзвiн­кий хло­п'я­чий го­лос, який без­пе­рес­тан­ку спi­вав:


- Сiм раз по вi­сiм - п'ятде­сят шiсть… сiм раз по вi­сiм - п'я­т­де­сят шiсть.


Се йо­го зас­по­коїло зра­зу. На­хи­ливсь над та­рiл­кою i по­ти­ху по­чав сьорба­ти юш­ку, об­во­дя­чи iн­ко­ли оком свiт­ли­цю.


В кут­ку, пiд об­ра­за­ми, бли­ма­ла мерт­во лам­пад­ка, з ета­жер­ки зви­са­ло но­веньке гiм­на­зич­не пальто, лов­ля­чи в гуд­зи­ки гост­рi чер­во­нi блi­ки.


Хiба завт­ра не­дi­ля? Фу-ти, ну-ти! Як вiн за­був? Завт­ра ж До­ри­нi iме­ни­ни…


Сусанна, вип'явши зад у ве­ли­ких ла­па­тих квiт­ках, зби­ра­ла з по­мос­ту своє во­лос­ся.


Бардачнi звич­киї.. Зга­дав! Ну, i бу­ла в бур­деї, але по­то­му во­ни за­кон­но звiн­ча­лись. Хi­ба з неї не вiр­на жiн­ка? Раз, прав­да… Та ко­ли б не во­на, ко­ли б не пiш­ла на нiч до по­лiц­ме­й­сте­ра, кис би й до­сi в пи­сар­чу­ках… А те­пер - над­зи­ра­тель. До­рю в гiм­на­зiї учать, i са­ма каз­на­чей­ша у них бу­ває…


Кров за­ли­ва­ла Су­сан­нi шию, i тiльки зморш­ки на шиї бi­лi­ли, як крей­дя­нi.


Вона сер­ди­то вий­шла з кiм­на­ти.


Карпо Пет­ро­вич жу­вав i в за­ду­мi м'яко та­ра­ба­нив пуч­ка­ми в стiл.


- Доря!


Доря став на по­ро­зi, сi­рий й незг­раб­ний у своїх дов­гих, аж до пiд­ло­ги, гiм­на­зич­них шта­нах, а батько ди­вив­ся на йо­го но­ги, нег­нуч­кi й гру­бi, як в сло­не­ня­ти.


- Тебе сьогод­нi пи­та­ли?


- З ге­ог­ра­фiї п'ять.


- А ти ча­сом не то­го… не бре-бре?


Доря об­ра­же­но чмих­нув i пiд­няв вго­ру бi­лас­тi чуб­ки.


- Їй-богу, сам ба­чив… А Ко­зе­ро­го­вi па­ру влi­пи­ли.


- Що се за Ко­зе­рiг?


- Там один в нас… Дорька Сос­новський…


- Вiце-губернаторський син?


- Ми йо­го доб­ре сьогод­нi нам'яли. Аж кров но­сом пiш­ла…


Карпо Пет­ро­вич по­чув хо­ло­док пiд мун­ди­ром. Та­кий зна­й­омий i неп­риємний, з яким завж­ди стрi­чав на­чальство.


- Дорь-ка! - крик­нув вiн стро­го. - Руш ме­нi тiльки ще хоч ра­зок - я то­бi дам!..


Фу-ти, ну-ти, гос­по­ди бо­же… вi­це-гу­бер­на­торський син…


Вiн пiд­няв па­лець в важ­ко­му перс­нi i на­ки­вав.


Сусанна унес­ла лам­пу i при­су­ну­ла стра­ву. Чо­ло­вiк не ди­вив­ся на неї, ще ско­ва­ний зди­во­ван­ням й жа­хом.


Масна пля­ма ви­раз­но за­чор­нi­ла при свiт­лi на но­венькiм сук­нi мун­ди­ра.


- Їж… про­хо­ло­не… - на­га­да­ла йо­му Су­сан­на.


Вiн по­чав їсти хти­во i не­охай­не, бриз­кав со­усом на ска­терть i жвя­кав ро­том, а на гу­бах у нього, блис­ку­чих й чер­во­них, гра­ла лег­ка ус­мiш­ка. Вiн був за­до­во­ле­ний вреш­тi. Те, що йо­го хло­пець звав­ся так са­мо, як i вi­це-гу­бер­на­то­р­ський син, що во­ни ра­зом учи­лись i що До­ря зва­жив­ся би­ти та­ке па­не­ня, - спов­ня­ло йо­го ра­дiс­ним по­ди­вом. От хоч би й вiн, Кар­по Пет­ро­вич. Вiн но­сив бi­лi по­го­ни i шаш­ку, як офi­цер… Йо­го бо­ялись, бо мiг зро­би­ти лю­дям ба­га­то ли­ха… А про­те му­сив ви­тя­га­ти­ся в струн­ку та ко­зи­ря­ти то­му шма­р­ка­че­вi че­рез те тiльки, що був си­ном йо­го на­ча­ль­ст­ва. Який був вiя щас­ли­вий, ко­ли йо­му вда­лось од­но­го ра­зу пiд­са­ди­ти па­ни­чи­ка то­го у фа­етон, а от йо­го До­ря… Хе-хе!..


Сусанна тим ча­сом таємни­чо щось прик­ри­ва­ла в кут­ку на ка­на­пi та три­вож­но пог­ля­да­ла на две­рi, за яки­ми бу­бо­нiв До­ря уро­ки.


- Чого ти смiєшся?


Вiн по­шеп­ки роз­ка­зав їй, що чув од До­рi, i обоє дов­го ос­мi­ха­лись до се­бе очи­ма.


- Хе-хе!


- Хi-хi!


- Завтра наш До­ря кiн­чав де­ся­тий рiк… - мрiй­но обiз­ва­лась Су­сан­на, одк­рив­ши зiп­со­ва­нi зу­би, i одiг­ну­ла рi­жок по­душ­ки, звiд­ки щось заб­ли­ща­ло.


- Покажи, Су­зя… що там та­ке? Кар­по Пет­ро­вич пiд­няв­ся з-за сто­лу, по­хи­тав­ся на блис­ку­чих од ла­ку чо­бо­тях i пi­дiй­шов до ка­на­пи.


- Цс… - пис­ну­ла сла­бо Су­сан­на, ко­лих­нув­ши важ­ки­ми гру­дьми, i всiм м'яким тi­лом, як тiс­том, що ви­лiз­ло з дi­жi, на­ва­ли­ла­ся на по­душ­ку.


- Потому по­ка­жу… А ти що йо­му по­да­руєш?


Карпо Пет­ро­вич ляс­нув у пальцi. Фу-ти, ну-ти! Йо­го ни­зь­ке чо­ло, що за­бi­га­ло у за­росль во­лос­ся, як мiл­ке пле­со у ло­зи, пок­ри­ли зморш­ки. Вiн одк­рив ро­та i тро­хи по­ду­мав.


- Я…


Але Су­сан­на по­лох­ли­во за­ма­ха­ла на нього ру­ка­ми. Ще До­ря по­чує!


Доря їм за­ва­жав. Во­ни хо­тi­ли, щоб вiн швид­ше йшов спа­ти.


За две­ри­ма чу­лось ше­лес­тiн­ня сто­рi­нок, ля­пан­ня книж­кою в стiл i сер­ди­те бур­чан­ня.


- Чого ти там, До­рик?


Вiн став на по­ро­зi, з чор­ни­лом на ло­бi й на пальцях, i кис­ло пхинькнув:


- Задачi не мо­жу рi­ши­ти.


- Фу-ти, ну-ти! От яке го­ре… А по­дай-но сю­ди за­да­чу, по­ди­ви­мось, що се за звiр.


Карпо Пет­ро­вич по­ти­рав ру­ки, як доб­ро­душ­ний вед­мiдь пе­ред ули­ком ме­ду.


Вiдставив да­ле­ко книж­ку i чи­тав, на­че ра­порт:


- Троє куп­цiв по­дi­ли­ти­ся ма­ли… Ти уяви со­бi троє куп­цiв, нап­рик­лад - наш Сруль, Iцько i Пiнька… Здається не труд­но… Дру­гий мав гро­шей два ра­зи бiльше, нiж пер­ший… Ро­зу­мiєш, як пер­ший, а тре­тiй стiльки, як тi два ра­зом... Зна­чить, Пiнька мав стiльки, як Сруль та Iцько. Ну, зро­зу­мiв? Се ж ду­же прос­то.


Але Кар­по Пет­ро­вич i сам не вi­рив, що це так прос­то. Вiн плу­тав, кри­чав на До­рю, ти­цяв гру­бим пальцем в за­дач­ник, на­че хтiв роз­ду­ши­ти всiх

1 2 3 4 5
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Подарунок на іменини, Коцюбинський», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Подарунок на іменини, Коцюбинський"