Книги Українською Мовою » 💙 Класика » Коні не винні, Коцюбинський 📚 - Українською

Читати книгу - "Коні не винні, Коцюбинський"

76
0
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книжку українською мовою "Коні не винні" автора Коцюбинський. Жанр книги: 💙 Класика. Наш веб сайт ReadUkrainianBooks.com дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС. Також маєте можливість завантажити книги на свій гаджет у форматі PDF, EPUB, FB2.
Електронна книга українською мовою «Коні не винні, Коцюбинський» була написана автором - Коцюбинський, яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Є можливість скачати книгу у форматі PDF, EPUB, FB2 та читати книгу на Вашому гаджеті. Бібліотека сучасних українських письменників "ReadUkrainianBooks.com". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "💙 Класика".
Поділитися книгою "Коні не винні, Коцюбинський" в соціальних мережах: 
Бібліотека сучасних українських авторів "ReadUkrainianBooks.com". Популярні книги українською!!!

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Добавити в закладку:

Добавити
1 2 3 4 5 6
Перейти на сторінку:

***- Савка! Де мiй оде­ко­лон?


Аркадiй Пет­ро­вич Ма­ли­на ви­хи­ливсь у вiк­но i сер­ди­то кри­чав у спи­ну сво­му ла­кею, що по­ма­гав вип­ря­гать з фа­ето­на спiт­нi­лi ко­нi.


Стояв уп­рi­лий, в од­нiй со­роч­цi, роз­щiб­ну­тiй на гру­дях, i не­терп­ля­че сте­жив, як бiг Сав­ка че­рез под­вiр'я в своїй си­нiй з га­лу­на­ми лiв­реї.


Одеколон був тут, на ту­алет­нiм сто­лi, але Ар­ка­дiй Пет­ро­вич йо­го не по­мi­тив.


- Вiчно ку­дись за­су­неш!..


Вiн кис­ло бурк­нув, прий­няв з рук Сав­ки пляш­ку, ски­нув со­роч­ку i по­чав об­ти­ра­ти оде­ко­ло­ном бi­ле, жов­та­ве од ста­рос­тi тi­ло.


- Ху-у!.. Як приємно се ос­вi­жав! - По­тер до­ло­нею гру­ди, де гус­то срiб­ли­лись тон­кi во­ло­син­ки, ос­вi­жив пiд пах­ва­ми i об­лив хо­лод­ком ли­си­ну й ру­ки, тон­кi, ста­ре­че мля­вi, з су­хи­ми пальця­ми на кiн­цi. По­то­му вий­няв з ша­фи свi­жу со­роч­ку.


Властиво, вiн був у чу­дес­нiм наст­рої, як завж­ди по роз­мо­вi з му­жи­ка­ми сво­го се­ла. Йо­му бу­ло приємно, що вiн, ста­рий ге­не­рал, яко­го су­сi­ди вва­жа­ли "чер­во­ним" i не­без­печ­ним, завж­ди ли­шав­ся вiр­ним со­бi. Як завж­ди, вiн i те­пер, у сi три­вож­нi ча­си, обс­то­ював пог­ляд, що зем­ля має на­ле­жать до тих, хто її об­роб­ляє. "По­ра нам розс­та­ти­ся вже з па­ну­ван­ням", - по­ду­мав Ар­ка­дiй Пет­ро­вич, за­щi­ба­ючи лi­вий ман­жет, i, прий­няв­шись за пра­вий, зга­дав од­ра­зу, як гу­ла ра­дiс­но сход­ка, ко­ли вiн по­яс­няв їй пра­ва на­ро­ду на зем­лю.


Се завж­ди йо­го хви­лю­ва­ло, i по роз­мо­вi по­чу­вав вiн бадьорiсть i апе­тит.


Заправляв са­ме со­роч­ку в шта­ни, ко­ли рип­ну­ли две­рi i на нього ки­ну­лась Миш­ка - лю­би­мий пе­сик, ра­со­вий фокс­тер'єрi


- Де ти, шельмо, бу­ла? - наг­нув­ся до неї Ар­ка­дiй Пет­ро­вич. - Ка­жи, де ти, шельмо, бу­ла? - Вiн лю­бов­но лос­ко­тав їй шию i ву­ха, а во­на мор­щи­ла но­сик, кру­ти­ла об­руб­ком хвос­та i на­ма­га­лась лиз­ну­ти йо­го ли­це. - Де ти вi­ялась, не­го­дя­ща?


У вiк­на би­ло по­луд­не­ве про­мiн­ня, i вид­ко бу­ло, як цi­лим мо­рем пли­ли ку­дись ще зе­ле­нi ни­ви, дев'ятсот де­ся­тин пансько­го по­ля, що спус­ка­ло­ся ча­сом у вал­ку, а по­тiм здiй­ма­ло­ся зно­ву, як хви­ля.


Аркадiй Пет­ро­вич пок­лав гре­бе­нем бо­роз­ни на рiд­ко­му во­лос­сi, роз­че­сав ву­си, на кiн­чи­ках жов­тi, i дов­го лю­бу­вав­ся су­хим ви­со­ким чо­лом та бла­го­род­ним панським об­лич­чям, що од­би­ва­лось в си­ня­вих во­дах ту­алет­но­го дзер­ка­ла.


Сiрi очi, тро­хи хо­лод­нi i вже при­гас­лi, пла­ва­ли на бiл­ках се­ред чер­во­них жи­лок, i се йо­го тур­бу­ва­ло: "Тре­ба зно­ву клас­ти при­моч­ку!" Збо­ку на но­сi вiн вгле­дiв при­щик, дiс­тав з не­се­се­ра кольдкре­му, по­ма­зав й при­пуд­рив.


- Їсти!


Йому хо­тi­ло­ся їсти, як мо­ло­до­му двад­ця­ти­лiтньому хлоп­цю, i се йо­го ра­дiс­но хви­лю­ва­ло. Як все за­во­ру­шиться у до­мi, ко­ли по­чу­ють, що вiн го­ло­ден! Як за­ахає жiн­ка, йо­го ста­ра дбай­ли­ва Со­ня, за­ме­ту­шиться Сав­ка, i всi бу­дуть ди­ви­тись йо­му у рот. Вiн так рiд­ко апе­тит має…


Але Сав­ка не йшов з док­ла­дом.


Аркадiй Пет­ро­вич од­су­нув шух­ля­ду ко­мо­ди i вий­няв звiд­ти аку­рат­но зло­же­ну блу­зу, вов­ня­ну, сi­ру, а lа Толс­той.


Приємно трем­тя­чи ос­вi­же­ним тi­лом, про­су­ва­ючи ру­ки в ру­ка­ви, вiн по­чу­вав се­бе де­мок­ра­том, дру­гом на­ро­ду, який не має чо­го бо­ятись. За той час, як вiн по­ки­нув своє мi­нiс­терст­во та осiвсь на се­лi, му­жи­ки йо­го по­лю­би­ли. Аяк­же! Вiн хрес­тив i вiн­чав, да­ру­вав спаш, удi­ляв ра­ди, йо­го кли­ка­ли "тат­ком" Вiн з приємнiс­тю ду­мав про се i ра­зом ду­мав, що на обiд бу­дуть сьогод­нi мо­ло­дi пе­че­ри­цi, якi Па­лаж­ка нес­ла уран­цi в при­по­лi з го­ро­ду.


I са­ме то­дi Сав­ка вис­та­вив в две­рi двi бi­лих у ру­ка­вич­ках ру­ки i оз­най­омив по­кiр­но, що по­да­ли обi­дать.


Аркадiй Пет­ро­вич, ши­ро­кий у своїй блу­зi, як дзвiн, всту­пив у сто­ло­ву.


Зараз заг­ри­мi­ли крi­сел­ка, i схи­ли­лись над ним, цi­лу­ючи ру­ки, - з од­но­го бо­ку Ан­то­ша, йо­го ли­сi­ючий син, а з дру­го­го - доч­ка, бi­ля­ва Лi­да, двад­ця­тип'яти­лiт­ня вдо­ви­ця. Во­ни ще не ба­чи­лись ни­нi: Ан­то­ша не­дав­но приїхав з фiльвар­ку, а Лi­да до по­луд­ня спа­ла.


Софiя Пет­рiв­на - Со­ня, - в свi­жiм лiт­нiм ка­по­тi, уже три­ма­ла в ру­цi срiб­ний опо­ло­ник. Пе­ред нею па­ру­вав борщ. Стiл був нак­ри­тий на дев'ять пер­сон.


Аркадiй Пет­ро­вич опус­тив­ся в ши­ро­ке крiс­ло на чо­лi сто­лу i пох­ля­пав ру­кою по су­сiд­нiм крi­сел­цi:


- Мишка! Сю­ди!..


Фокстер'єр по­ди­вив­ся на нього кап­ра­вим оком, ско­чив на крiс­ло i сiв на свiй об­ру­ба­ний хвос­тик.


- Де ж Жан? Пок­лич­те Жа­на… - звер­нув­ся до всiх i нi до ко­го зок­ре­ма Ар­ка­дiй Пет­ро­вич.


Але як­раз од­хи­ли­ли­ся две­рi, i слi­пий Жан, брат жiн­чин, ад­мi­рал у вiдс­тав­цi, ввiй­шов пiд ру­ку з своїм "мi­но­нос­цем", як вiн кли­кав ла­кея.


Високий, мiц­ний, не­на­че грот-мач­та, по­га­но по­го­ле­ний, Жан щу­пав гру­бою пал­кою по­мiст i лед­ве зги­нав ко­лi­на, зас­тиг­лий i нег­нуч­кий в своїй слi­по­тi.


Його дов­го i з шу­мом са­до­ви­ли на мiс­це, а "мi­но­но­сець" став зза­ду за крiс­лом.


- Добридень, Жа­не! - при­вi­тав­ся з сво­го по­чес­но­го мiс­ця Ар­ка­дiй Пет­ро­вич. - Що сни­лось?


Всi ус­мiх­ну­лись на той що­ден­ний жарт, а Жан охо­че, на­че нi­чо­го не ста­лось, по­чав опо­вi­да­ти, встро­мив­ши бiльма ку­дись в стi­ну, че­рез стiл.


- Приснився го­род. Не тi не­ес­те­тич­нi ко­роб­ки, що зве­те до­ма­ми. Се бу­ла не ку­па бру­ду i смiт­тя, не ле­го­ви­ще нуж­ди людської… сло­вом, ме­нi прис­ни­лось не те, що ви на­зи­ваєте мiс­том.


Вiн на­вiть по­мор­щивсь.


- Я ба­чив прек­рас­ний, не­ви­да­ний го­род. Все, що лю­ди ство­ри­ли в ар­хi­тек­ту­рi, ше­дев­ри дав­нi, су­час­нi й прий­деш­нi, кра­са i ви­го­да, храм, дос­той­ний лю­ди­ни… Тiльки ва­шi на­щад­ки…


- Жане, твiй борщ про­хо­ло­не…


- Ах, ви­ба­чай. Со­ня… Ну, мiй мi­но­нос­це N 17, зав'язуй сер­вет­ку…


- Єсть! - стре­пе­нувсь "мi­но­но­сець N 17" (по по­ряд­ку ла­кеїв, яких Жан час­то мi­няв). Вiн вже дав­но три­мав на­по­го­то­вi сер­вет­ку.


- Я ду­маю, що-о… - при­хильно обiз­ва­ла­ся Лi­да, схи­лив­ши на­бiк бi­ля­ву го­лов­ку ма­дон­ни.


- Почали сi­но во­зи­ти, Ан­то­ша? - за­цi­ка­вивсь Ар­ка­дiй Пет­ро­вич.


Антоша не чув. Вiн нак­ла­дав са­ме сво­му ля­га­во­му псу Неп­ту­ну, що си­дiв на стiльцi по­руч, кiст­ки на та­рiл­ку, i всiм вид­нi­лась тiльки йо­го ма­куш­ка з рiд­ким во­лос­сям.


Софiї Пет­рiв­нi неп­риємно бу­ло ди­ви­тись, як Жан їсть не­охай­но, ли­ша­ючи в ву­сах шмат­ки бу­ря­кiв, i во­на по­вер­ну­лась до си­на:


- Антоша, те­бе батько пи­тає про сi­но…


- Ах, ви­ба­чай… - пiд­няв той зас­ма­ле­ний вид i за­сю­сю­кав: - За­мiсть два­над­ця­ти во­зять тiльки де­сять во­зiв. Ар­тем обер­нув щось два ра­зи та й ки­нув: ка­же, що йо­го Ксенька на­по­ро­лась но­гою на за­лiз­нi граб­лi i тре­ба фер­ша­ла кли­кать, - бре­ше, зви­чай­но… А Бон­да­ри­шин ще зи­мою взяв гро­шi, а те­пер кру­тить…


Антоша сто­яв мок­рий й чер­во­ний од бор­щу та ха­зяй­ських тур­бот. На йо­го бi­ло­му ло­бi гус­то осi­ла ро­са, а очi по­со­ло­вi­ли.


Вiн знав усе, що ро­биться на се­лi. Мав не мен­ше де­сят­ка дi­тей од сiльських дiв­чат i не раз мi­ряв­ся си­лою

1 2 3 4 5 6
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Коні не винні, Коцюбинський», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Коні не винні, Коцюбинський"